Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Ξεκινούν τα έργα για το δίκτυο αποχέτευσης σε Σουρωτή και Αγία Παρασκευή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ξ εκινά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης καθώς και η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.583.500 για Αγία Παρασκευή και 2.765.300 για Σουρωτή ενώ συνολικά περιλαμβάνει τις δράσεις:

  • Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
  • Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για τη σταδιακή ολοκλήρωση Γ’ προτεραιότητας που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, και
  • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεσή τους με την ΕΕΛ της Θέρμης θα ολοκληρώσει τα έργα αποχέτευσης των οικισμών της λεκάνης του Ανθεμούντα και κατά συνέπεια αποτελεί κρίσιμη αναγκαιότητα για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων της υδρογεωλογικής λεκάνης του ποταμού Ανθεμούντα.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή:
α.
αποχετευτικού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων (βασικοί και δευτερεύοντες αγωγοί) στον οικισμό Αγίας Παρασκευής και τις οικιστικές περιοχές που βρίσκονται δυτικά και νοτιοδυτικά αυτού, συνολικού μήκους 5.620 μ. περίπου,

β. αποχετευτικού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων (συλλεκτήρες και βασικοί) στον οικισμό Σουρωτής, συνολικού μήκους 7.360μ. περίπου,

γ. κύριου συλλεκτήρα αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Αγίας Παρασκευής έως τη θέση συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρμης, συνολικού μήκους 2.240μ. περίπου,

δ. κύριου συλλεκτήρα αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Σουρωτής έως τη θέση συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρμης, συνολικού μήκους 2.450μ. περίπου, και συνοδές εγκαταστάσεις (αντλιοστασία, ωθητικοί αγωγοί κ.λπ.).

Με την ολοκήρωσή του θα επιτευχθεί η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, που βρίσκονται στη λεκάνη του ποταμού Ανθεμούντα και στην προστασία των υδροφορέων που χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για υδρευτική χρήση, εφόσον η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αστικοποίηση.

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην περιοχή εξάλλου είναι η ανεξέλεγκτη ρύπανση εδαφών και επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη λειτουργία στην περιοχή απορροφητικών βόθρων και την ανεξέλεγκτη ρίψη αστικών υγρών αποβλήτων σε ρέματα της περιοχής. Η επιφανειακή απορροή του Ανθεμούντα καταλήγει στον ανατολικό Θερμαϊκό Κόλπο, υποβαθμίζοντας τα νερά κολύμβησης και το γενικότερο οικοσύστημα. Ο Θερμαϊκός κόλπος είναι χαρακτηρισμένος ως «ευαίσθητος αποδέκτης» και χρησιμοποιείται και για κολύμβηση.

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι μεγάλα και αφορούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των περιβαλλοντικών μέσων της άμεσης περιοχής

Το έργο περιλαμβάνεται στις προτάσεις των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ανθεμούντα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ