Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Συνεργασία του Δήμου Θέρμης με το ΑΠΘ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Πέμπτη 3 Μαρτίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, εκ μέρους του Δήμου και ο αν τιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητή Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι:
Η δημιουργία ενός σταθερού και μεθοδικού Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θέρμης και ΑΠΘ, με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της με τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές του Δήμου, η διοικητική μεταρρύθμιση και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους δημότες, η προστασία του περιβάλ λον τος και των φυσικών πόρων, η ανακύκλωση, οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα με την εισαγωγή ψηφιακών μεθόδων GIS, εργαλείων και τεχ νικών Γεωργίας ακριβείας, η προώθηση πράσινων τεχ νολογιών για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και η αξιοποίηση του ερευνητικού έργου του ΑΠΘ για θέματα τεχνολογιών και καινοτομίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ