Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Συμμετοχή της ΔΕΥΑ Θέρμης σε πρόγραμμα Interreg, 900.000€

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Εγκρίθηκε η πρόταση συμμετοχής της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ, στο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014-2020” WATER RESCUE, που αφορά στην Αποδοτικότητα των υδατικών πόρων και τη συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000€), που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και προσαρμογή κοινού μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στη μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων, την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού, τη βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης σε όλο τον κύκλο παροχής, την αύξηση της εξοικονόμησης και τη μείωση της κατανάλωσης, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ