Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Ανανέωση άδειων στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρακαλούνται οι κάτοχοι αδειών πλανόδιου και στάσιμου υπαίθριου εμπορίου να προσέλθουν στην υπηρεσία του δήμου (κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας – Διαδημοτική οδός Θέρμης-Τριαδίου – Γραφείο Αδειοδοτήσεων- 1ος όροφος) μέχρι την 31 Μαρτίου 2018. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του Ν.4264/2014, ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4497/17. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

ΔΙΚΑΙΟλΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

• Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία)

• Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 3 ετών

• Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές

• Έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήμα- τα δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 του Ν.4497/17.

• Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα

• Υπεύθυνη δήλωση περί μη οικονομικών εκκρεμοτήτων των τελών του άρθρου 36 του Ν.4497/17

• Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ

• Δημοτική ενημερότητα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ