Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Πιο διεθνές και πιο ψηφιακό το Δημοτικό σχολείο των Ταγαράδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Εξωστρεφές αλλά και πιο ψηφιακό γίνεται το δημοτικό σχολείο Ταγαράδων με την υλοποίηση ενός σχέδιου Erasmus+ με τίτλο “Ας κάνουμε το σχολείο μας πιο διεθνές και πιο ψηφιακό”. Η πρόταση του δημοτικού σχολείου των Ταγαράδων ήταν ανάμεσα στις εκατόν εβδομήντα εννέα που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύνολο των τετρακοσίων σαράντα σχεδίων που υπεβλήθησαν. Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να επιδιώξουν την συμμετοχή του σχολείου σε διεθνείς δράσεις και συνεργασίες. Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην οργάνωση της σχολικής ζωής γενικότερα. Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνονται, εκτός από δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, μετακινήσεις των εκπαιδευτικών σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις με σκοπό την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επιτόπια παρακολούθηση σε ευρωπαϊκά σχολεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ