Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµάτων Αγίου Αντωνίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σε αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου (ΜΕΑ ανατολικού τοµέα) προχώρησε η δηµοτική αρχή Θέρµης. Η ενηµέρωση πραγµατοποιήθηκε στο πνευµατικό κέντρο Κάτω Σχολαρίου, όπου συµµετείχαν ο δήµαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης, ο µελετητής του έργου ∆αµιανός Μπούρκας καθώς και στελέχη του Φο∆ΣΑ. Εφυσήχασαν τους δεκάδες κατοίκους που κατέκλυσαν την αίθουσα ότι η λειτουργία της ΜΕΑ δεν εγκυµονεί κανέναν κίνδυνο για το περιβάλλον και για την περιοχή καθώς δεν προβλέπεται καύση, ούτε και Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων.

12 χρόνια πριν, τον Απρίλιο του 2011 η Πολιτεία και το αρµόδιο υπουργείο ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό που προέβλεπε καύση κ.λπ. Έπειτα όµως από τις έντονες ενστάσεις της δηµοτικής και έπειτα από περισσότερες από τριάντα συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις, τελικά ο Φο∆ΣΑ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποδέχτηκαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο δήµος Θέρµης, όπως άλλωστε είχαν κατατεθεί και στην προσφυγή του στο Συµβούλιο της Επικρατείας. ∆ηλαδή αποδέχθηκαν τη δηµιουργία και λειτουργία της συγκεκριµένης µονάδας χωρίς καύση, χωρίς τέφρα και χωρίς χώρο υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι στη συγκεκριµένη µονάδα, µετά το διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων υλικών, δεν θα παραµένει τίποτα στο χώρο. Το δευτερογενές προϊόν καύσης θα µεταφέρεται σε άλλη µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης απορριµµάτων προς καύση, το δε υπόλειµµα θα πηγαίνει απευθείας στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων
Η µία λειτουργεί στην Π.Ε. Σερρών, άλλη µία θα γίνει στη Μαυροράχη και µία στον Άγιο Αντώνιο. Θα δέχεται έως και 150.000 τόνους σκουπιδιών ετησίως. Θα εξυπηρετεί περισσότερους από 1.000.000 πολίτες, της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της ορεινής κυρίως Χαλκιδικής. Προϋπολογισµός 70 εκατ. Ευρώ. Η συνολική έκταση ανέρχεται σε 816 στρέµµατα.

Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρµογή τεχνικών που συνδυάζουν τη µηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειµένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιµα υλικά, µε τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα προκειµένου ανάλογα µε το είδος βιολογικής επεξεργασίας να παραχθεί κοµπόστ τύπου Α και δευτερογενές καύσιµο.

Η διαλογή γίνεται µέσω κατάλληλων διαχωριστών (οπτικών, µαγνητικών, βαλλιστικών κ.ά.).
Μετά τη διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών θα αποµένει ένα ποσοστό της τάξης του 21,8% ως υπόλειµµα το οποίο θα πηγαίνει κατευθείαν στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και ένα 22% το οποίο θα είναι δευτερογενές καύσιµο, το οποίο θα φεύγει για κάποια ειδική µονάδα καύσης απορριµµάτων.

Ο µελετητής του έργου εγγυάται για:

  • Κλειστή µονάδα, πλήρως στεγανοποιηµένη, δεν θα υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.
  • Το νερό θα ανακυκλώνεται και θα επαναχρησιµοποιείται.
  • Καµία δυσοσµία στην γύρω περιοχή.
  • Όλα τα στάνταρ ασφαλείας για προστασία από πυρκαγιές.

Στα µέσα Μαρτίου ο Φορέας διοργανώνει επίσκεψη στα Ιωάννινα, όπου λειτουργεί παρόµοια µονάδα µε αυτή που πρόκειται να κατασκευαστεί στον Άγιο Αντώνιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους κατοίκους το επιθυµούν να διαπιστώσουν από κοντά ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος από την λειτουργία τέτοιων µονάδων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ